Klíčové aktivity projektu Úmluva

Aktivita 1: Odborné praxe a stáže mezi partnery

Na realizaci se podílí: 

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Bioinstitut, o. p. s.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • CENELC. CZ o.p.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je úzká spolupráce mezi partnery. Stáže jsou zaměřeny na vzájemnou výměnu pracovních zkušeností v různých oblastech týkajících se Evropské úmluvy o krajině. Každý z partnerů profesně vyniká v specifických oblastech Úmluvy, a právě díky stážím dojde k jejich propojení (viz. Partner projektu). Každý z partnerů vyšle ke každému partnerovi 1 stážistu na dobu 2 měsíců a také přijme od každého z partnerů na stejnou dobu 1 stážistu. Stáží se zúčastní obě cílové skupiny, jak z řad studentů, tak i z řad pracovníků zabývajících se vzděláváním, výzkumem a vývojem. Stážista se během svého působení u partnera seznámí s jeho pracovištěm a způsobem práce. Po dobu jeho stáže bude stážistu metodicky vést a zapojovat do všech aktivit týkajících se projektu a Úmluvy koordinátor partnera.

K aktivitě se vztahují náklady na ubytování, stravné a cestovné, dále náklady spojené se vznikem odborné dvojjazyčné (česko-anglické) publikace.

Výstup klíčové aktivity:

Měřitelným výstupem aktivity budou počty absolvovaných a přijatých dvouměsíčních stáží za období trvání projektu. Aktivita zahrnuje celkem 20 absolvovaných stáží. Tyto stáže nemohou být srovnávány s povinnou praxí studentů, nebo se stážemi pracovníků u partnerských univerzit, nebo jiných institucí. Takto vytvořená síť umožní, aby vznikl komplexní a propojený systém práce a řešení problematiky Úmluvy mezi akademickým a vědeckovýzkumným prostředím a prostředím, které zasahuje do praxe.

Druhým výstupem aktivity bude odborná dvojjazyčná (česko-anglická) publikace zabývající se problematikou Evropské úmluvy o krajině. Obsahem bude řešení problémů a správného zapracování Úmluvy do systému plánování, ochrany a managementu krajiny, zároveň představí důsledky a rizika hrozící v následku jejího nedodržování. Podobná publikace, zpracovaná tak velkým kolektivem odborníků a navíc dvojjazyčná, v České republice není. Využívat ji budou nejen studenti všech „krajinářských“ oborů a oborů správy krajiny, ale také pracovníci institucí zabývající se implementací Úmluvy do legislativy, nebo pracovníci státní zprávy při řešení praktických zásahů do krajiny. Zpracování textu dvojjazyčně, postupuje publikaci na Evropskou úroveň a díky formě provedení (anglický text na dvojstránce naproti českému) bude sloužit všem cílovým skupinám i jako prostředek k osvojení odborné anglické terminologie. Publikace vznikne v závěru projektu, jako výsledek odborných stáží.

Aktivita 2: Odborné stáže v zahraničí a přijetí zahraničních expertů

Na realizaci se podílí: 

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Bioinstitut, o. p. s.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • CENELC. CZ o.p.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Stáže u zahraničních expertů budou realizovány z důvodu rozšiřování a sdílení zkušeností s používáním a implementací Evropské úmluvy o krajině v různých podmínkách. Všechny zahraniční instituce jsou světově uznávanými experty v oboru plánování, ochrany a správy krajiny. Odborných stáží se zúčastní především 2. cílová skupina, pracovníci vysokých škol a dalších institucí zabývajících se vzděláváním, výzkumem a vývojem a to z důvodu vyššího vzdělání a zkušeností v oboru. Získané informace budou tito odborní pracovníci následně zpracovávat a konfrontovat s našim prostředím. Stáže jsou plánovány tak, aby se jich zúčastnili všichni partneři, čím se podpoří vzájemná spolupráce. Klíčová je stáž v sídle organizace RECEP-ENELC ve Florencii (Celoevropská síť místních a regionálních úřadů pro implementaci Úmluvy), jejíž hlavní činnost je zaměřená na podporu a realizaci implementace Úmluvy na území vlastní působnosti. Na území ČR jí zastupuje partner projektu CENELC.CZ, o.p.s. Ostatní zahraniční instituce jsou více specializovány v různých oblastech. Například plánování krajiny (efektivní využívání GIS – geografických informačních systémů, hodnocení krajinného rázu, typologie krajiny a jiné), ochrana krajiny (stupně a formy ochrany krajiny, krajinných prvků, historických, přírodních i kulturních památek, jejich management a jiné) a správa krajiny (ekologické zemědělství, komunitní plánování, hospodářská činnost v krajině jiné).

Jako odezvu stáží v zahraničí přijmou také partneři zahraniční experty u nás. Ti budou konzultovat naše řešení a strategie v oblasti Úmluvy a v oblasti týmové spolupráce mezi partnery.

K aktivitě se vztahují náklady za cestovné náklady realizačního týmu do zahraničí a náklady na přijatí zahraničních expertů u partnerů.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem aktivity bude počet stáží v zahraničí a počet expertů, kteří posléze navštíví partnery v ČR. 35 stáží uskuteční realizační tým na 9 různých institucích v 6 různých zemích. Nejenom každá země má svá vlastní specifika a zkušenosti v oboru a v implementaci Úmluvy, ale také každá instituce skýtá nové a další možnosti řešení problémů.

Aktivita 3: Interaktivní seminář

Na realizaci se podílí: 

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Bioinstitut, o. p. s.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • CENELC. CZ o.p.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Interaktivní seminář bude sloužit k setkání všech partnerů, k představení jejich práce a konfrontaci názorů v oblasti Evropské úmluvy o krajině. Jednodenní seminář se bude konat v první polovině roku realizace projektu. Bude to první interaktivní setkání zástupců obou cílových skupin a realizačního týmu složeného ze zástupců všech partnerů. V první části semináře přednese každý z partnerů příspěvek na společné téma týkající se Úmluvy. Druhá část semináře bude sestávat z aktivní práce cílové skupiny. Možnost vzájemného srovnání a konfrontace členů cílových skupin navzájem, ale také s realizačním týmem bude cenným přínosem pro všechny skupiny, který dodá podněty k dalším aktivitám a řešení problémů s ní spojenými.

K aktivitě se vztahují stravné a cestovní náklady pro cílovou skupinu i realizační tým a dále náklady spojeny s tvorbou sborníku.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem semináře bude jednak počet účastníků obou cílových skupin, kterých bude 30, jednak sborník ze semináře, který bude obsahovat kromě příspěvků realizačního týmu také výsledky aktivity cílové skupiny. Sborník bude vydán na CD nosičích v počtu 100 kusů.

Aktivita 4: Mezinárodní interaktivní seminář

Na realizaci se podílí: 

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Bioinstitut, o. p. s.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • CENELC. CZ o.p.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Interaktivní dvoudenní odborný seminář bude sloužit k setkání zahraničních odborníků a všech partnerů, k představení jejich práce a konfrontaci názorů v oblasti Evropské úmluvy o krajině. Problém Úmluvy bude blíže specifikován na oblast střední Evropy, z toho důvodu se semináře zúčastní odborníci z Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska. Přesný seznam účastníků je popsán v příloze č.11 této výzvy. Semináře se zúčastní obě cílové skupiny. I mezinárodní dvoudenní seminář bude obsahovat aktivní práci s cílovou skupinou. Cílová skupina bude řešit úkol zaměřený na problematiku Úmluvy. Možnost vzájemného srovnání a konfrontace členů cílových skupin navzájem, ale také s realizačním týmem bude cenným přínosem pro cílovou skupinu i realizační tým. Seminář se bude konat během období realizace projektu dvakrát.

K aktivitě se vztahují náklady na ubytování, cestovné a stravné pro cílovou skupinu i realizační tým a per-diem pro zahraniční účastníky a náklady spojeny s tvorbou sborníku.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem semináře bude počet účastníků obou cílových skupin, kterých bude 30. Seminář se v průběhu realizace projektu uskuteční dvakrát, takže celkový počet účastníků z cílové skupiny bude 60. Druhým výstupem bude sborník ze semináře, který bude obsahovat kromě příspěvků realizačního týmu také výsledky aktivity cílové

skupiny. Sborník bude vydán na CD nosičích v počtu 100 kusů.

Aktivita 5: Interaktivní workshop

Na realizaci se podílí: 

 • Mendelova univerzita v Brně
 • Bioinstitut, o. p. s.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • CENELC. CZ o.p.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Třítýdenní worshop bude zaměřen na intenzivní práci s 1. cílovou skupinou, se studenty. Cílem workshopu je řešení reálného problému v krajině. Workshop se zaměří na činnosti úzce spjaté s Evropskou úmluvou o krajině, mezi které patří analýza a hodnocení území, určení kladů a záporů v území, jeho typologie a navrhování výsledného uspořádání krajiny, její využívání a základní péče o něj.

První týden workshopu bude probíhat teoretická příprava, druhý týden práce v terénu na konkrétních lokalitách a v třetím týdnu bude cílová skupina zpracovávat a řešit výstupy k zadání. Na každém workshopu se budou řešit reálné problémy různých území (4 – 6 zadání) při čemž se cílová skupina rozdělí do týmů, odpovídajících počtu řešených území. Jednotliví partneři budou konzultovat problémy a postupy. Týmy budou projekt konzultovat také s místními znalci, obecnými zastupiteli, nebo jinými představiteli správy území a s veřejností. Celá skupina (všechny týmy, včetně všech zástupců partnerů) se setkají dvakrát. Jednou během řešení a jednou po vyřešení zadání. Každý tým tedy dvakrát představí svoje území, jeho problémy a konkrétní řešení návrhu území. Větší záběr území, znamená také více problémů a více možností jejich řešení. Workshop se bude konat jednou do roka během realizace projektu, tedy celkem třikrát.

K aktivitě se vztahují náklady na ubytování, stravné a cestovné pro cílovou skupinu i realizační tým. Dále náklady spojeny s tvorbou multimediálního sborníku a putovní výstavy.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem workshopu je počet zapojených účastníků z cílové skupiny, 30 každý rok, dohromady 90 lidí. Výstupem bude také sborník a putovní výstava složená z výsledných prací cílové skupiny, která bude následně putovat po všech partnerech a bude prezentovat a propagovat nejen řešení krajiny s dodržením Evropské úmluvy o krajině, ale také aktivní spolupráci mezi všemi partnery.