Bioinstitut

Bioinstitut

Bioinstitut, o. p. s. byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL Frick ve Švýcarsku. Dalšími spoluzakladateli jsou PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci.

Posláním Bioinstitutu je podpora rozvoje ekologického zemědělství v ČR formou výzkumu, vzdělávání, poskytování informací, osvěty a přenosu poznatků z vědy do praxe. Ekologické zemědělství vnímáme jako jedinou kontrolovanou a legislativně definovanou metodou udržitelného zemědělství v ČR, které neplní pouze produkční funkci, ale i řadu funkcí mimoprodukčních, podporuje udržitelný rozvoj venkova, biodiverzitu krajiny a udržitelnou produkci potravin.

Vize a cíle

Bioinstitut své aktivity směřuje k tomu, aby se stal: uznávaným odborným kompetenčním centrem pro ekologické zemědělství se zaměřením na vztah mezi zemědělstvím a ochranou přírody a krajiny

  • prostředníkem a garantem pro zajištění efektivního přenosu poznatků výzkumu a vývoje do praxe a zpět v oboru ekologického zemědělství a v oblasti vztahu zemědělství a životního prostředí
  • zástupcem zájmů sektoru ekologického zemědělství a zájmů venkova v komunikaci se státní správou v ČR a za neziskový sektor i na úrovni EU.