CENELC.CZ

CENELC.CZ je nevládní nepolitická, obecně prospěšná společnost založená v souladu s § 4 zákona č. 248/1995 Sb., jejíž hlavní činnost je zaměřená na podporu a realizaci implementace Evropské úmluvy o krajině (the European Landscape Convention CETS No.176, dále jen ELC) a prosazování principů subsidiarity a trvale udržitelného vývoje české kulturní krajiny.

CENELC.CZ je založena jako projev aktivní občanské iniciativy pro celoplošnou a cílenou podporu naplňování principů trvalé udržitelnosti při implementaci ELC.

CENELC.CZ je založena za účelem dosažení a plného docenění všech hodnot, úlohy a významu kulturní krajiny České republiky.

ELC se již od 1.10. 2004 stala závaznou pro Českou republiku a 24. 1. 2005 byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv ČR (částka 6) pod číslem 13 jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Evropské úmluvy o krajině. Usnesení vlády ČR č. 1049 ze dne 30. 10. 2002 uložilo ministrům životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj, kultury a školství, mládeže a tělovýchovy realizovat implementaci ELC v České republice. Za tímto účelem bylo zpracováno již mnoho podpůrných dokumentů. Praktický proces implementace ELC však v České republice neprobíhá plně, neboť politická uskupení, veřejní činitelé a ministerstva dosud nezačali podporovat a zvyšovat podvědomí společnosti o významu krajiny a ve svých programech a politikách nedeklarovali krajinu jako jednu z hlavních hodnot a priorit trvale udržitelného rozvoje České republiky.

Změnit postoj a podvědomí české občanské společnosti vůči kulturní krajině je nejen jedním z hlavních důvodů vzniku, ale především základním smyslem aktivit CENELC.CZ a výzvou pro jeho zakladatele a členy.