MENDELU

Zahradnická fakulta v Lednici vznikla jako samostatná součást univerzity v r. 1985. Zahradnické pracoviště v Lednici však funguje již od r. 1950 (Katedra zahradnictví s návaznými specializovanými ústavy a expoziturami). Od této doby se datuje zkušenost s cílovou skupinou. V současné době (poslední výroční zpráva fakulty z r. 2008) tvoří akademickou obec fakulty 1224 studentů, 62 akademických pracovníků a 13 vědeckých pracovníků. Fakulta je díky řadě vědeckých grantů zapojena do evropského univerzitního prostoru (network Le:Notre, network ECLAS) i do evropského výzkumného prostoru v 7.rámcovém programu, v síti Leonardo, CAEPUS a dalších.

Ústav plánování krajiny na Zahradnické fakultě v Lednici svým zaměřením pokrývá širokou oblast vědecko-výzkumných činností od územního plánování, rekultivace a regenerace krajiny narušenou těžbou, managementu kulturní krajiny, výzkumu komponované krajiny po problematiku zapojení veřejnosti do plánovacího procesu.  Pedagogická činnost je zaměřena jak na rozvoj schopností studenta pochopit krajinný prostor a tvořivě v něm působit, tak na pochopení legislativního zázemí oboru a technologických dovedností při zpracování zadání.

Garantované předměty na ústavu krajinného plánování:

 • Ekologie, Ekologie I, II
 • Krajinná ekologie I, II
 • Úvod do GIS
 • GIS a krajinné interpretace
 • Krajinné analýzy v ArcGIS
 • Nauka o krajině I , II
 • Krajinářská tvorba
 • Péče o chráněná území přírody
 • Péče o chráněná území přírody a krajiny
 • Krajinné plánování I, I pro ZKA, II, III
 • Územní plánování,
 • Územní plánování pro ZKA
 • Interpretace krajiny
 • Percepce a estetika krajiny
 • Rekreace
 • Udržitelný rozvoj zemědělské krajiny
 • Workshop – krajinářské téma

Garantované předměty v angličtině:

 • Landscape Planning
 • Innovation in Rural development

Příklady témat diplomových prací:

 • Obnova komponované krajiny Osovska
 • Zlínské paseky – krajinářská studie pro kontaktní zónu
 • Možnosti rozvoje postindustriálního sídla
 • Hodnocení vizuálních vlivů na krajinu
 • Rekreační potenciál a možnosti rekreačního využití území

Kurzy a exkurze + Lektorování kurzu:

 • Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností
 • Exkurze na Mostecku – povrchové doly
 • Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol na téma „Ochrana a tvorba krajiny“

Zahraniční projekty

 • Inovace v rozvoji venkova (Innovation in Rural Development)
 • Mezinárodní univerzitní spolupráce
 • Networking Skills for Professional Master Students. 2010 – Oulu University of Applied Sciences, Finland; 2011 – Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture, Czech republic
 • Summer school„ A Metropolis with a Green Heart “
 • Mezinárodní letní škola pro mladé vědce a studenty magisterského a doktorského studia pořádaná pod záštitou International Association for Landscape Ecology (IALE)