UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého je jednou z nejstarších univerzit ve střední Evropě a druhá nejstarší v České republice. V současnosti má univerzita 8 fakult a nabízí nejen domácím studentům širokou škálu studijních programů od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory filologické až po spektrum přírodovědných oborů, včetně oborů zdravotnických a lékařských.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je výzkumně zaměřená fakulta poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi.

Katedra ekologie a životního prostředí PŘF UP v Olomouci

Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur, se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Výzkumná aktivita členů katedry je soustředěna do několika hlavních tematických okruhů:

  • ekologie živočichů (populační ekologie, ekologie společenstev, autekologie);
  • mikrobiální ekologie tekoucích vod a chemismus vod;
  • ekologie zemědělské krajiny, agroekologie a ekologie půdy;
  • ekologie říční krajiny;
  • ekologie a konzervační biologie rostlin a živočichů;
  • problémy ochrany přírody zaměřené na otázky fragmentace krajiny, revitalizace a na biodiverzitu.