VÚKOZ

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.) se v oblasti výzkumu zaměřuje zejména na podporu, péči, ochranu a uchování přírodních zdrojů, kulturního a přírodního dědictví krajiny, výzkum v oblasti geografických informačních systému, monitoring a ochranu biodiverzity ekosystémů, výzkum v oblasti rostlinné genetiky a šlechtění, výzkum technologií množení a pěstování rostlin, výzkum a ověření metod detekce vybraných chorob neprodukčních rostlin.

Výzkumnou činnost ve VÚKOZ, v. v. i. zajišťují jednotlivé sekce výzkumu na pracovišti v Průhonicích: Odbor fytoenergetiky a biodiverzity, Odbor monitoringu, Odbor šlechtění a pěstebních technologií, Odbor biologických rizik a Odbor kulturní krajiny a sídel, a na pracovišti v Brně: Odbor krajinné ekologie a geoinformatiky a Odbor ekologie lesa.

Na řešení projektu OP VK “Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině” (reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0020) se podílí pracovníci Odboru kulturní krajiny a sídel. Tento odbor ve své činnosti pokrývá širokou oblast krajinářského výzkumu s řadou přesahů a specializací. Kromě výzkumu se pracovníci odboru věnují vzdělávací a dokumentační činnosti, podpoře státní správy, osvětě a poradenství. Odbor především zajišťuje:

  • Výzkum územně ekologických aspektů pro rozvoj území se zřetelem na prostorové a funkční utváření krajiny a biodiverzitu.
  • Obnovu udržitelných systémů zeleně v městských a venkovských sídlech: Projekt výzkumu a vývoje DF11P01OVV035 Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla a projekt výzkumu a vývoje QI112A138 Lokální identita zeleně venkovských sídel.
  • Koncepci krajiny, revitalizační opatření a management kulturní krajiny, sledování změn v kulturní krajině: Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón.
  • Hodnocení vhodnosti a využitelnosti autochtonních, alochtonních a kulturních druhů a odrůd dřevin a bylin k biologické diversifikaci sídel a krajiny, taxonomie dřevin, hodnocení a oceňování okrasných rostlin a jejich porostů na trvalém stanovišti: Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV050 Význačné aleje české krajiny.
  • Hodnocení a dokumentaci péče o přírodní a kulturní dědictví krajiny a potenciálů její využitelnosti: Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV016 Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění.
  • Studium vývoje krajiny na základě historických mapování i současného stavu, návrh rozvoje a participace veřejnosti: Projekt OP VK EE2.3.20.0004 Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0004).
  • Vývoj a výzkum metod implementace Evropské úmluvy o krajině: Projekt výzkumu a vývoje 2B06013 Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina