Zahraniční stáže

Stáže u zahraničních expertů budou realizovány z důvodu rozšiřování a sdílení zkušeností s používáním a implementací Evropské úmluvy o krajině v různých podmínkách. Všechny zahraniční instituce jsou světově uznávanými experty v oboru plánování, ochrany a správy krajiny. Odborných stáží se zúčastní především 2. cílová skupina, pracovníci vysokých škol a dalších institucí zabývajících se vzděláváním, výzkumem a vývojem a to z důvodu vyššího vzdělání a zkušeností v oboru. Získané informace budou tito odborní pracovníci následně zpracovávat a konfrontovat s našim prostředím. Stáže jsou plánovány tak, aby se jich zúčastnili všichni partneři, čím se podpoří vzájemná spolupráce. Klíčová je stáž v sídle organizace RECEP-ENELC ve Florencii (Celoevropská síť místních a regionálních úřadů pro implementaci Úmluvy), jejíž hlavní činnost je zaměřená na podporu a realizaci implementace Úmluvy na území vlastní působnosti. Na území ČR jí zastupuje partner projektu CENELC.CZ, o.p.s. Ostatní zahraniční instituce jsou více specializovány v různých oblastech. Například plánování krajiny (efektivní využívání GIS – geografických informačních systémů, hodnocení krajinného rázu, typologie krajiny a jiné), ochrana krajiny (stupně a formy ochrany krajiny, krajinných prvků, historických, přírodních i kulturních památek, jejich management a jiné) a správa krajiny (ekologické zemědělství, komunitní plánování, hospodářská činnost v krajině jiné).

Jako odezvu stáží v zahraničí přijmou také partneři zahraniční experty u nás. Ti budou konzultovat naše řešení a strategie v oblasti Úmluvy a v oblasti týmové spolupráce mezi partnery.

Výstupem aktivity bude počet stáží v zahraničí a počet expertů, kteří posléze navštíví partnery v ČR. 35 stáží uskuteční realizační tým na 9 různých institucích v 6 různých zemích. Nejenom každá země má svá vlastní specifika a zkušenosti v oboru a v implementaci Úmluvy, ale také každá instituce skýtá nové a další možnosti řešení problémů.